Ocicat ry:n säännöt

Ocicat ry:n säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Ocicat ry ja sen kotipaikka on Lohja.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ocicat-kissarodun tuntemusta, arvostusta, kasvatusta ja jalostustoimintaa sekä toimia rodusta kiinnostuneidenyhdyssiteenä.
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa neuvonta-, tiedotus- ja alaan liittyvää voittoa tavoittelematonta kustannustoimintaa, järjestää näyttelyitä, pitää listausta ocicat-kissoista sekä ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisiin kissayhdistyksiin.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta. Yhdistysvoi järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia saatuaan siihen asianomaisen luvan.

3 §
Yhdistys noudattaa Suomen Kissaliitto ry:n (SK) ja Federation Internationale Feline:n (FIFe} sääntöjä ja rotumääritelmiä.

4 §
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen ocicateista kiinnostunut henkilö. Hallitus hyväksyy jäsenet.
Yhdistyksen jäsenet ovat joko varsinaisia-, perhe-, kannattaja- tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä varsinaisen- tai kunniajäsenen kanssa samassa osoitteessa asuva henkilö. Yhdistyksen kokouksissa äänioikeutettuja ovat 15 vuotta täyttäneet jäsenet. Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenet ovat kaikista yhdistyksen jäsenmaksuista vapaat. Kunniajäseneksi kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.
Jäsen- ja liittymismaksuista päätetään vuosittain yhdist ksen syyskokouksessa. Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

5 § Jäsenen erottaminen
Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, joka toiminnallaan tai käyttäytymisellään on huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai laiminlyönyt hänelle jäsenenä kuuluvia velvollisuuksia. Erottamispäätöksen tekee yhdistyksen hallitus, mikäli vähintään kaksi kolmasosaa hallituksen jäsenistä toimenpidettä kannattaa.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa yhdeksi vuodeksi valittu
puheenjohtaja sekä erovuorojen mukaisesti valitut neljä – seitsemän varsinaista jäsentä kahdeksi (2) vuodeksi ja 2 varajäsentä kahdeksi (2) vuodeksi. Hallituksesta on aina puheenjohtaja ja puolet jäsenistä erovuorossa vuosittain.
Hallitus valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt keskuudestaan. Taloudenhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on hallituksen puheenjohtajalla, hallituksen varapuheenjohtajalla, ja sihteerillä yksinään sekä lisäksi taloudenhoitajalla yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tai sihteerin kanssa.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi vuodessa: syyskokous ja kevätkokous.
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava kotisivuilla kaksi viikkoa ennen kokousta ja lisäksi toimitettava sähköpostitse jäsenrekisteristä löytyviin osoitteisiin. Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä syys- joulukuun aikana. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä on äänioikeus ja äänioikeutetulla on yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä, kokous voidaan järjestää ja kokoukseen voidaan osallistua myös virtuaalissa ympäristössä (postitse, tietoliikenneyhteys, muu tekninen apuväline), jolloin käytössä on sähköinen äänestysmahdollisuus. Etä-äänestysmahdollisuus on käytössä vain silloin, kun kokous järjestetään kokonaan sähköisesti.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus sekä tulo- ja menoarvio.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet.

Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varajäsenet. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § Kevätkokous
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Kokouksen avaus.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsifeltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokous kutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Voimassaolevat säännöt: 13.10.2022

Comments are closed.